Loading . . .

Rajya Sabha Members from Rajasthan

S.No.NamePartyTerm
1. Dr. Kirodi Lal BJP 04.04.2018 - 03.04.2024
2. Sh. Manmohan Singh INC 19.08.2019 - 03.04.2024
3. Sh. Bhupender Yadav BJP 04.04.2018 - 03.04.2024
4. Sh. Neeraj Dangi INC 22.06.2020 - 21.06.2026
5. Sh. Rajendra Gehlot BJP 22.06.2020 - 21.06.2026
6. Sh. K.C. Venugopal INC 22.06.2020 - 21.06.2026
7. Sh. Ghanshyam Tiwari BJP 05.07.2022 - 04.07.2028
8. Sh. Randeep Singh Surjewala INC 05.07.2022 - 04.07.2028
9. Sh. Mukul Balkrishna Wasnik INC 05.07.2022 - 04.07.2028
10. Sh. Pramod Kumar INC 05.07.2022 - 04.07.2028