Protem Speakers Rajasthan Legislative Assembly

S.No. Assembly Name Date of Appointment Date of Oath
1. I Maharav Sangram Singh 24.03.1952 27.03.1952
2. II Sh. Narayan Singh Masuda 22.04.1957 23.04.1957
3. III Sh. Narayan Singh Masuda 07.03.1962 10.03.1962
4. IV Sh. Poonam Chand Vishnoi 28.04.1967 02.05.1967
5. V Sh. Yashwant Singh Nahar 17.03.1972 19.03.1972
6. VI Major Fateh Singh 13.07.1977 17.07.1977
7. VII Sh. Paras Ram Maderna 03.07.1980 03.07.1980
8. VIII Sh. Laxman Singh 11.03.1985 16.03.1985
9. IX Sh. Poonam Chand Vishnoi 08.03.1990 12.03.1990
10. X Sh. Poonam Chand Vishnoi 22.12.1993
05.04.1995
18.07.1998
22.12.1993
-
-
11. XI Sh. Bhairon Singh Shekhawat 14.12.1998 03.01.1999
12. XII Sh. Gangaram Chaudhary 06.01.2004 14.01.2004
13. XIII Sh. Devi Singh Bhati 24.12.2008 25.12.2008
14. XIV Sh. Pradhyumn Singh 02.01.2014 20.01.2014
15. XV Sh. Gulab Chand Kataria 08.01.2019 14.01.2019