Former Secretaries

S.No. Name Photo Period
1. Mansa Ram Purohit 18.02.1952 - 13.08.1957
2. Dharmendra Parihar 14.08.1957 - 19.11.1959
3. Anoop Singh 01.12.1959 - 20.07.1966
4. Sohan Nath Modi 20.07.1966 - 24.09.1967
5. B.K.D.Baizal 07.10.1967 - 31.05.1971
6. Suresh H. Mathur 07.08.1971 - 11.02.1974
7. Ramjilal Gupta 12.02.1974 - 31.08.1976
8. Gopal Krishna Sharma 11.09.1976 - 07.07.1979
9. Naveen Chandra Sharma 07.07.1979 - 06.02.1981
10. Pyare Mohan 07.02.1981 - 02.02.1983
11. Preetam Aadhar Sinha 03.02.1983 - 27.09.1985
12. Nand Lal Chhangani 28.09.1985 - 16.07.1988
13. Dinesh Chandra Dalela 17.07.1988 - 10.04.1990
14. Pyare Mohan 28.04.1990 - 01.09.1990
15. Nand Lal Chhangani 22.09.1990 - 10.06.1994
16. Satya Prakesh Pathak 11.06.1994 - 12.09.1995
17. Bansi Lal Gupta 20.09.1995 - 25.01.1998
18. Jaswant Singh Mali Photo 26.01.1998 - 31.07.2002
19. Mahesh Singh Tanwar Photo 01.08.2002 - 28.02.2004
20. H.R. Poonia Photo 22.4.2004 - 6.10.2004
21. G.L. Chaudhary Photo 13.12.2004 - 27.05.2008
22. H.R. Kuri Photo 17.07.2008 - 31.03.2011
23. Pradeep Kumar Shastry Photo 06.03.2013 - 31.05.2014
24. Prithvi Raj Photo 20.5.2016 - 31.01.2017 &
03.02.2017 - 30.04.2018
25. Pramil Kumar Mathur Photo 27.05.2019 - 13.12.2021